Anàlisi i avaluació de la dinàmica de l'epidemiologia de la tuberculosi amb un model matemàtic basat en compartiments

Resum

La tuberculosis (TB) és una malaltia infecciosa de transmissió aèria causada per Mycobacterium tuberculosis, que ha co-evolucionat amb la humanitat. La seva estratègia per a l’èxit consisteix en romandre desapercebut i actuant lentament. L’Informe Global de la Tuberculosi 2015 de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) estima que, el 2014, 9,6 milions de persones van desenvolupar TB i 1,5 milions van morir com a conseqüència de la malaltia. D’acord amb l’informe de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), el 2014 es van detectar 300 casos de tuberculosi en residents a Barcelona, el que equival a una taxa d’incidència de 18,6 casos per cada 100.000 habitants. La incidència més alta de TB a Barcelona es troba al barri de Ciutat Vella. Hem observat que els comportaments de la major part de països s’ajusten a funcions parabòliques, mentre que d’altres funcions, com l’exponencial, presenten ajustos pitjors. Per això, hem desenvolupat un programa per ajustar automàticament una funció parabòlica a les dades epidemiològiques extretes de la base de dades de l’OMS. Els ajustos obtinguts proporcionen una primera visió general de la situació epidemiològica de cada país i permeten afirmar que el comportament observat més freqüent és de tipus decreixent. Les regularitats observades, en països amb situacions molt diferents, s’han de poder explicar pel comportament de la malaltia. Per fer-ho, hem desenvolupat un model matemàtic amb l’objectiu de descriure la dinàmica observada en l’epidemiologia de la tuberculosi. Encara que simple, el model és robust i permet l’estudi de la dinàmica de la malaltia i fer prediccions a mig i llarg termini de l’evolució de la malaltia en diferents circumstàncies. El model matemàtic es va ajustar adequadament per a diversos països i també per a la ciutat de Barcelona. El model matemàtic ha permès definir un paràmetre (𝑞) que es pot utilitzar per tal d’avaluar la qualitat dels programes de control de la tuberculosi.

Una mostra del treball complet:

Pin It on Pinterest

× Com et puc ajudar?